POLÍTICA DE PRIVADESA

A través de la present Política de Privadesa, Fundación Telefónica informa els usuaris d’aquest lloc web que les seves dades personals seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Les dades de caràcter personal dels usuaris seran demanades, segons cada cas, o bé a través d’aquest lloc web, o bé de formularis de recollida de dades personals. A efectes de complir amb la normativa esmentada i ajudar-te, en tant que usuari d’aquest lloc web, a entendre com es recopilen, utilitzen, tracten i protegeixen les teves dades personals, Fundación Telefónica t’informa dels aspectes següents relatius al teu dret a la protecció de dades personals.


Qui tracta les teves dades? RESPONSABLE DE TRACTAMENT

En base a aquest lloc web i els corresponents formularis per demanar les teves dades personals, el seu tractament serà efectuat per Fundación Telefónica, entitat proveïda de N.I.F. G-82086810 i inscrita al Registre de Fundacions Culturals de Competència Estatal, del Protectorat de Fundacions del Ministeri d’Educació i Cultura, amb el número 359. El seu domicili social es troba al carrer Gran Via núm. 28, 7a planta (C.P. 28013), Madrid.


QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I QUINES DADES TRACTEM?

Les dades personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable. En aquest sentit, es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.

Des de Fundación Telefónica, es tracta la informació personal que els usuaris d’aquest lloc web facilitin, a través de formularis específics, amb finalitats diferents, relacionades amb l’interès d’aquests usuaris per rebre informació de les activitats desenvolupades per Fundación Telefónica, o bé la gestió relativa a la teva assistència i participació en esdeveniments i activitats organitzades per aquesta entitat. En base al principi de minimització, les dades que podrem tractar seran adequades, pertinents i limitades a les necessàries en funció de les finalitats per a les quals són tractades, i respectant sempre la teva voluntat com a usuari.

Les dades que Fundación Telefónica, en el marc d’aquest lloc web i de la seva activitat, podrà tractar quedaran referides a:

 • Dades identificatives, com ara nom, cognoms, correu electrònic i, en alguns casos, adreça postal o telèfon mòbil.
 • Imatges de l’usuari (fotografies o enregistraments audiovisuals) captades per Fundación Telefónica, en cas que aquest assisteixi presencialment a algun dels esdeveniments, activitats o projectes organitzats per l’entitat esmentada.
 • Dades de visita i navegació, obtingudes a través del dispositiu amb què accedeix a aquest lloc web per mitjà de cookies, tal com es descriu al següent enllaç.

No obstant això, i de forma prèvia al tractament de les teves dades per part de Fundación Telefónica, se t’informarà de les categories específiques de dades i de les condicions específiques de privadesa que resultaran aplicables, demanant el teu consentiment, si cal, d’acord amb la normativa aplicable.


PER A QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES?

A Fundación Telefónica tractem les teves dades personals únicament amb aquelles finalitats per a les quals ens autoritzis, en els termes corresponents en aquesta Política de Privadesa o en les corresponents condicions específiques, les quals et seran traslladades segons correspongui, sent oportunament informat en el moment de recollida d’aquestes dades.

Com a usuari i interessat, seràs l’únic responsable de tota la informació que ens proporcionis, garantint que estàs facultat i has obtingut el consentiment que fos requerit per facilitar-los. En qualsevol cas, Fundación Telefónica no es fa responsable de l’ús de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades que hagi estat facilitada per un usuari.

En cap cas no s’adoptaran decisions automatitzades en base a les teves dades personals, ni tampoc es tractaran per a l’elaboració de perfils.


QUINA ÉS LA BASE LEGITIMADORA DEL TRACTAMENT?

La base legitimadora del tractament que efectuï Fundación Telefónica de les teves dades personals es detallarà oportunament en les condicions específiques que regeixin en cada cas, diferenciant-se tres supòsits:

 • Consentiment exprés: podràs facilitar, normalment a través d’un formulari, les dades concretes sol·licitades per Fundación Telefónica, i que seran les estrictament necessàries en atenció a la finalitat per a les quals es demanen. De forma prèvia a atorgar aquest consentiment, seràs informat de la identitat del responsable de tractament, la seva finalitat, base jurídica d’aquest, drets que pots exercir, possibles cessions a tercers, terminis de conservació d’aquestes dades, així com si es produiran, al seu cas, transferències internacionals. Les teves dades personals únicament seran tractades d’acord amb la finalitat concreta per a la qual van ser recollides. 

La retirada del consentiment per a aquests tractaments es pot fer d’acord amb el que preveu l’apartat “Exercici de Drets” de la present Política de Privadesa.

 • Interès legítim: aquest supòsit constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès hagi estat adequadament ponderat, prèviament, per part de Fundación Telefónica. El dret d’oposició a tractaments que es fonamentin en aquesta base legitimadora es pot fer mitjançant l’enviament de la notificació pertinent a les adreces que consten a l’apartat “Exercici de Drets” d’aquesta Política de Privadesa.
 • Compliment d’una obligació legal aplicable a la Fundación Telefónica, com a responsable de tractament.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES PERSONALS?

Fundación Telefónica informa que, en compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s’hagin demanat en cada moment. Seran doncs mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

Transcorreguts els terminis que, en cada cas, fossin previstos, les dades podran ser destruïdes, bloquejades o anonimitzades, segons escaigui, i de conformitat amb el que indica la legislació aplicable.

Si se sol·licita la supressió, les dades es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant-ne el tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra, i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb el titular de les dades. 


EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Fundación Telefónica informa l’usuari que té els drets següents, que podrà exercitar davant d’aquesta:

 • Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si Fundación Telefónica tracta dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, dret a obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per part de Fundación Telefónica, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les i/o no prevalguin altres motius legítims per al seu tractament. 
 • Limitació: sota les condicions establertes legalment, permet que el tractament de dades es paralitzi, de manera que s’eviti per part de Fundación Telefónica el seu tractament en un futur, que únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a tractament de les seves dades. Fundación Telefónica deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: permet a l’usuari interessat rebre les dades personals de la seva titularitat que li incumbeixin, que hagi facilitat a la Fundación Telefónica, i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Per exercir aquest dret, caldrà que el sol·licitant proporcioni un correu electrònic vàlid.
 • Revocar el consentiment prèviament atorgat a Fundación Telefónica.

Fundación Telefónica garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar l’exercici d’aquests drets gratuïtament. 

Com a usuari, pots exercir els drets esmentats anteriorment a través de dues vies, indicant sempre a la sol·licitud quin dret exerceixes i, almenys, el teu correu electrònic i dades personals mínimes per a la teva identificació (nom i cognoms), el tractament de les quals vas consentir a Fundación Telefònica:

 • Per correu postal, adreçat a Fundación Telefónica, A/A: Responsable de Privadesa, carrer Gran Via núm. 28 (CP 28013), Madrid.
 • A través de correu electrònic, dirigint-se a la bústia rgpd@fundaciontelefonica.com 

Tal com estableix la legislació vigent, l’exercici d’aquests drets serà atès per Fundación Telefónica en el termini màxim d’un mes. Això no obstant, i en funció de la complexitat de la sol·licitud, la completa implementació de determinats drets podria comportar un termini superior que, en cap cas, no superarà els dos mesos addicionals.

A més, i si no haguessis obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels teus drets, també pots presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid

Telèfons: 901 100 099/91 266 35 17

www.aepd.es


A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES MEVES DADES?

Tret que s’indiqui el contrari en la informació específica que Fundación Telefónica traslladi a un usuari, prèviament a demanar les seves dades personals, aquestes no se cediran a tercers i, en cap cas, es produiran transferències internacionals.

Tot això excepte en aquells casos en què aquesta comunicació de dades sigui obligatòria en aplicació de la legislació vigent. 

D’altra banda, i per complir amb les finalitats de tractament que, en cada cas, sigueu descrites, Fundación Telefónica podrà facilitar el tractament de les vostres dades personals per part de tercers, en tant que proveïdors de serveis (per exemple, per efectuar enregistraments audiovisuals, gestió del control d’accés a les instal·lacions, gestió d’aplicatius informàtics, etc.). En aquests supòsits, Fundación Telefónica garanteix l’observança i el compliment dels criteris de selecció més estrictes de tals proveïdors de serveis, a fi de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i subscrivint amb aquesta finalitat els acords de protecció de dades que resultin aplicables. 


SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

Fundación Telefónica es preocupa per garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les teves dades, comunicacions i informació personal. Per això, com a part del nostre compromís i en compliment de la legislació vigent, hem adoptat les més adequades mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar-ne la pèrdua, el mal ús o l’accés sense la teva autorització.

Quan rebem les teves dades personals, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat. Així, Fundación Telefónica adopta en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de responsabilitat proactiva i privadesa des del disseny, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, i evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Tot això tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.


COOKIES

Igual que altres portals d’Internet, aquest lloc web utilitza una tecnologia anomenada «cookies» per demanar informació sobre les interaccions dels usuaris i la forma d’utilització d’aquesta pàgina.

Si vols obtenir informació detallada sobre com Fundación Telefònica utilitza aquesta tecnologia, pots consultar aquí la Política de Cookies.


TRACTAMENT DE DADES DE MENORS

Fundación Telefónica prohibeix expressament que els usuaris menors de 14 anys facilitin les dades personals sense el consentiment previ dels seus pares/mares, tutors o representants legals.

En cas que un usuari consenti el tractament de dades personals d’un menor de 14 anys, aquest usuari serà el responsable i encarregat d’autoritzar i decidir davant de Fundación Telefónica sobre el tractament d’aquestes dades en els termes exposats en aquesta Política.

En el moment en què els pares/mares, tutors o representants legals d’aquests menors detectin un tractament de dades no autoritzat, podran presentar les consultes o reclamacions adreçant un escrit a rgpd@fundaciontelefonica.com 


CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fundación Telefónica podrà actualitzar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment. Aquesta actualització es farà pública per part de Fundación Telefónica en qualsevol cas, i serà comunicada directament a cada usuari en cas que aquesta afecti els seus drets o llibertats. Per exemple, es farà pública la inclusió d’un nou tractament que requereixi un consentiment de l’interessat atès que aquest haurà de ser explícitament acceptat, i es notificarà directament als usuaris la modificació de l’abast de l’interès legítim que afecti el tractament de les dades.


MISCEL·LÀNIA

Les condicions aquí previstes constitueixen la Política de Privadesa de Fundación Telefònica en el marc d’aquest lloc web, i es troba a més formada tant pel present document com les condicions específiques de privadesa que, per a cas, resultin d’aplicació. En aquest mateix apartat del present lloc web, «Política de Privadesa», es poden consultar les condicions específiques dels diferents supòsits i finalitats per als quals Fundación Telefónica, previ consentiment segons correspongui, pot efectuar el tractament de les teves dades personals.

En cas que alguna de les disposicions d’aquesta Política de Privadesa, o part d’aquestes, sigui declarada il·legal, invàlida o no aplicable per una entitat administrativa o judicial competent, es considera per no posada, sense que això afecti les altres disposicions.

A continuació, s’informa l’usuari sobre les condicions específiques aplicables a cada supòsit en què la Fundación Telefónica es trobi legitimada per efectuar el tractament de les teves dades personals:


GESTIÓ DE SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ FORMULADES A TRAVÉS DE LA SECCIÓ «CONTACTE»

Qui és el responsable del tractament?

El responsable de tractament de les teves dades de caràcter personal és Fundación Telefónica, entitat sense ànim de lucre amb N.I.F. G-82086810 i domicili social al carrer Gran Via, núm. 28 (C.P. 28013), Madrid.

Amb quina finalitat tractarà Fundación Telefónica les teves dades personals?

Fundación Telefónica tractarà les dades de caràcter personal que facilitis únicament amb la finalitat de gestionar la teva petició formulada a través de la secció «Contacte» d’aquesta web, i remetre’t una resposta a aquest efecte.

Fundación Telefónica conservarà les teves dades personals mentre sigui estrictament necessària per atendre la teva sol·licitud. Vençut aquest termini, Fundación Telefónica conservarà les teves dades durant un període màxim de dos (2) anys, únicament per atendre possibles obligacions legals. Després d’aquest termini, les teves dades personals seran esborrades definitivament dels nostres sistemes, llevat que hagis prestat el teu consentiment exprés per al tractament amb una altra finalitat.

Fundación Telefónica no traçarà perfils a partir de les teves dades de caràcter personal, ni prendrà decisions automatitzades sobre la base del tractament.

El tractament que faci Fundación Telefónica està legitimat mitjançant la prestació del teu previ consentiment exprés, demanat durant el procés d’enviament de consultes a través de la referida secció de «Contacte» de les webs dels diferents campus de 42 Fundación Telefónica a Espanya.

Es cediran les teves dades personals a tercers?

Només en els supòsits en què sigui obligatori, en virtut d’alguna disposició legal, Fundación Telefónica podrà cedir les teves dades personals a tercers. 

En tot cas, no es produiran transferències internacionals de les teves dades de caràcter personal.

Quins drets t’hi assisteixen i pots exercir?

Com a titular de les teves dades de caràcter personal, i pel que fa al tractament efectuat per Fundación Telefónica, en tant que responsable, podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, així com a retirar el teu consentiment, tal com es descriu en aquesta Política de Privadesa.