Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest lloc web és titularitat de Fundación Telefónica, proveïda de N.I.F. G-82086810 i inscrita al Registre de Fundacions Culturals de Competència Estatal, del Protectorat de Fundacions del Ministeri d’Educació i Cultura, amb el número 359. El seu domicili social es troba al carrer Gran Via núm. 28, 7a planta (C.P. 28013), Madrid.

Fundación Telefónica t’informa que aquest lloc web té per finalitat informar el públic en general sobre les activitats promogudes per Fundación Telefónica, i servir de repositori d’informació relativa a la pròpia entitat.

L’accés, la utilització i/o la navegació d’aquest lloc web i a la informació que conté comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquest Avís Legal, i t’atribueix la condició d’«Usuari». Per aquest motiu, et recomanem que llegeixis atentament el contingut. 

En cas que no estiguis d’acord amb el que preveu aquest Avís Legal, hauràs d’abstenir-te d’utilitzar aquest lloc web.

Com a usuari, et compromets a fer un ús correcte d’aquest lloc web, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació, la bona fe, l’ordre públic, els usos habituals en l’àmbit d’Internet i aquest Avís Legal. 

Si vols comunicar-te amb Fundación Telefónica, pots fer-ho bé a través de correu postal, a l’adreça anteriorment indicada, o per mitjà de correu electrònic, adreçant-te a la bústia contacto@fundaciontelefonica.com 


PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. COOKIES

Fundación Telefónica compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir un nivell de seguretat adequat, atenent a la naturalesa de les dades tractades i als fins del propi tractament, i de conformitat amb l’estat actual de la tècnica, a fi de garantir que no es produirà la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

Les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta d’obligacions i garanties establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

De forma prèvia a efectuar el tractament de qualsevol dada personal, seràs informat de la identitat del responsable de tractament, la seva finalitat, la seva base jurídica, drets que pot exercir, possibles cessions a tercers, terminis de conservació d’aquestes dades, així com si es produiran, si escau, transferències internacionals. Les teves dades personals únicament seran tractades d’acord amb la finalitat concreta per a la qual van ser recollides. Pots consultar l’actual política de protecció de dades de Fundación Telefónica al següent apartat.

Fundación Telefónica pot utilitzar cookies pròpies i de tercers per gestionar aquest lloc web, recollir informació sobre la seva utilització i millorar l’experiència d’usuari, a partir de l’anàlisi dels teus hàbits de coneixement. En virtut de la normativa vigent, Fundación Telefónica t’informarà de les cookies específiques que utilitza en aquest lloc web i, a més, sol·licitarà el teu consentiment previ i informat per utilitzar-les. Podeu consultar la política d’ús de cookies de Fundación Telefónica, en el marc d’aquest lloc web, a través del següent enllaç.

Per ampliar informació respecte a la política de privadesa de Fundación Telefónica, així com el tractament que realitzi de les teves dades personals, pots contactar a través de la bústia de correu electrònic rgpd@fundaciontelefonica.com 


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fundación Telefónica és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial constituïts sobre tots els continguts i elements d’aquest lloc web o bé, si escau, gaudeix de les llicències, les cessions o les autoritzacions necessàries per al seu ús. A títol merament enunciatiu i no limitatiu, s’entenen per continguts i elements d’aquest lloc web el software, codi font, bases de dades, scripts, imatges, fotografies, vídeos, continguts fonogràfics, logotips, signes distintius, marques, així com qualsevol altre element que integri aquest lloc web i que estigui comprès en els termes de l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o regulat a la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i/o a la Llei 24/2015, del 24 de juliol, de Patents.

No s’entendrà, de cap manera, que l’accés, utilització i/o navegació a través d’aquest lloc web comporti l’autorització a favor dels seus usuaris per exercir la reproducció, comunicació pública (incloent-hi la posada a disposició), distribució o transformació de qualsevol dels continguts que l’integren.

No obstant això, i sota la vostra responsabilitat i en tant que usuari, podreu efectuar la descàrrega o còpia dels materials integrants d’aquest lloc web, però sempre en compliment de les condicions següents: 

  • Que sigui per a ús estrictament personal, mai amb ànim de lucre o propòsit comercial.
  • Que aquest ús sigui compatible amb les finalitats d’interès general de Fundación Telefónica. 
  • Que aquests elements no siguin, de cap manera, modificats, la qual cosa inclourà separar o extreure qualsevol contingut (per exemple, text de la imatge en què s’integra), ja sigui de manera total o parcial.
  • Que sigui comunicat amb antelació a Fundación Telefónica.

En tot cas, queda prohibit (llevat que de forma específica sí que sigui autoritzat per Fundación Telefónica) fixar enllaços o hipervincles des de pàgines web de tercers a seccions d’aquest lloc web diferents de la pàgina principal. Així mateix, no es podran establir enllaços o hipervincles a l’esmentada pàgina principal d’aquest lloc web sota l’aparença d’estar integrada al portal d’un tercer, ús de frames o bé juntament amb signes distintius, marques, denominacions socials o comercials de tercers aliens a Fundación Telefónica. 


RESPONSABILITATS

En tant que usuari, ets responsable de l’accés i la utilització d’aquest lloc web, així com de l’ús que facis de la informació i/o materials que el conformen.

Fundación Telefónica no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a aquest lloc web, en el seu contingut o que aquest estigui actualitzat. En tot cas, realitzarà els seus millors esforços per, segons correspongui, evitar-los, solucionar-los o actualitzar-los.

Fundación Telefónica no garanteix la continuïtat d’accés a aquest lloc web, així com la seva correcta visualització o que les utilitats del mateix es trobin operatives en tot moment.

Fundación Telefónica no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici, que es pugui derivar de la utilització, accés i/o navegació d’aquest lloc web per part de l’usuari o de qualsevol tercer; tampoc serà responsable de l’absència de virus o altres components nocius allotjats al lloc web o al servidor on s’allotgi. Així mateix, Fundación Telefónica no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es faci referència, si escau, en aquest lloc web.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Avís Legal i les condicions contingudes en ell es regeixen de conformitat per la legislació espanyola. Fundación Telefónica i l’usuari se sotmeten, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, els jutjats i els tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).