FUNDACIÓN TELEFÓNICA, com a titular del lloc web www.fundaciontelefonica.com, informa a les persones usuàries del mateix que és responsable dels tractaments que es realitzin en l’esmentat portal, a menys que s’informi quelcom diferent en el tractament en qüestió. FUNDACIÓN TELEFONICA respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat de les persones usuàries i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que està establert en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i dels riscos als que estan exposades. S’informa a les persones usuàries d’aquest lloc web que les seves dades de caràcter personal només es podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que s’hagin obtingut. Quan es demanin dades personals a través d’aquesta pàgina web, s’informarà prèviament a la persona usuària, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems+  
 • existència d’un tractament de dades de caràcter personal,
 • la identitat i les dades de contacte del Responsable del Tractament de les Dades personals obtingudes,
 • les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades,
 • les finalitats del tractament a que es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament,
 • les persones destinatàries o les categories de destinataris i destinatàries de les dades personals, en el seu cas,
 • si hi hagués intenció de transferir dades personals a un tercer país,
 • el termini o els criteris de conservació de la informació,
 • la existència del dret a sol·licitar al o a la responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, el dret a la portabilitat de les dades, o a oposar-se al tractament. Així mateix, la manera d‘exercitar els drets esmentats;
 • quan el tractament estigui basat en el consentiment de l’interessat o de la interessada, l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Si el tractament no està basat en el consentiment, el seu dret a exercir l’oposició al tractament;
 • el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control,
 • l’existència de decisions automatitzades, si n’hi hagués, inclosa l’elaboració de perfils i l’exercici dels drets associats a l’esmentat tractament.
En particular, quan es demanin dades de persones menors d’edat, el tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o autoritzar la persona titular de la pàtria potestat o tutela sobre els o les menors. La persona usuària serà  l’única responsable per haver omplert els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.